เกี่ยวกับเรา
 
 
นายวิศิษฐ์  ตนะวรรณสมบัติ
ประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 

 
  

นายวิโชติ  ตนะวรรณสมบัติ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
 
 
   


 
 
 
 
นางนันทพร หาญพานิชกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายวิมล  ตนะวรรณสมบัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนงานปฏิบัติการ 
 
 
 

นางสาวณัฐวรรณ  ตนะวรรณสมบัติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศ 

 
 
นางสาวณัฐวดี  ตนะวรรณสมบัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนงานการเงิน 
 


 

 

 

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017