เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์
 
“เป็นผู้นำ ในธุรกิจรับออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์กระจก อลูมิเนียม ที่มีคุณภาพและการบริการที่ดี”
 

Vision

"To be the leader of design and installation aluminium and glass business with the best quality and service."
 
 
 
พันธกิจ
  
                                 
 เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและกระจกที่มีคุณภาพดี เหนือความคาดหวังของผู้บริโภค
โดยอาศัยการทำงานภายใต้สภาพจิตใจที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดใหม่ๆในกระบวนการออกแบบและผลิต
ตลอดจนการให้บริการที่สร้างความประทับใจ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้สูงสุด
ดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า Good Mind, Good Service, Good Quality
  


  
        Mission

 
         We intend to offer the high quality aluminium and glass products beyond the customer expectation,
by working through the Good Mind  which causing the creativity, new design and production concepts, and admirable service
–in order to satisfy the customers need as our slogan “Good Mind, Good Service, Good Quality”
  
      
 

 
 
ค่านิยม  
                            ASIA 
 
  Accuracy   ความแน่นอนถูกต้องในการให้บริการต่อลูกค้า
                               Satisfaction         ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และการบริการ
  Improvement   การพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
  Ability   ความสามารถในการให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ


Values  
                             
ASIA
 
  Accuracy   Precise accuracy to deliver remarkable service to customers
                               Satisfaction         Customer satisfaction in finest products and incomparable service
  Improvement   Continuous improvement of products and service potentiality
  Ability   Outstanding ability to provide services efficiently

 

                           
 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017