ข่าวสาร และกิจกรรม
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน ปี 2562คุณวิศิษฐ์ ตนะวรรณสมบัติ ประธานกรรมการบริหารบริษัท มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
และเพื่อช่วยเหลือ ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน
โดยทุนทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
 
Attachment :


Post Date: 28 พฤษภาคม 2562

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017